ZAKRES USŁUG

 • reprezentacja podejrzanego (pokrzywdzonego) w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja oskarżonego (oskarżyciela posiłkowego) w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach sądowych
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym - postępowanie
  w przedmiocie odroczenia wykonania kary, postępowanie w przedmiocie udzielenia przerwy w odbywaniu kary,
 • zapłata z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia powstałe w wyniku czynu niedozwolonego
 • roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z udziałem konsumentów
 • roszczenia z tytułu ochrony własności, z tytułu ochrony posiadania,
 • roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • postępowania w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności
 • ochrona dóbr osobistych,
 • postępowania w sprawach dotyczących wpisu w księgach wieczystych, oraz w sprawach o ustalenie treści księgi wieczystej
  z rzeczywistym stanie prawnym,
 • rozwód, separacja małżonków
 • podział majątku współmałżonków
 • alimenty na rzecz dzieci lub innych osób uprawnionych, (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego)
 • powierzenie władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • postępowania w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
 • postępowania w sprawach złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadków,
 • postępowania w sprawach o dział majątku spadku,
 • postępowania w sprawach o zachowek
 • windykacja należności,
 • udział oraz wsparcie Klienta w negocjacjach handlowych,
 • opiniowanie i tworzenie umów zawieranych z udziałem przedsiębiorców,
 • rejestracja podmiotów gospodarczych (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki
  z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • przekształcenia, podziały, oraz likwidacje podmiotów gospodarczych,
 • postępowania o uchylenie uchwał oraz stwierdzenia nieważności uchwał organów osób prawnych,
 • postępowania w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania Spółki,
 • postępowania z tytułu wypadków przy pracy,
 • postępowania o przywrócenie do pracy, postępowania w sprawach o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • postępowania w sprawach o mobbing,
 • postępowania w sprawach ustalenie stosunku pracy, postępowania w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy
 • reprezentacja Strony w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja Strony w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Sądami administracyjnymi wszystkich instancji
 • przygotowanie dokumentacji związanej z przetargiem,
 • przygotowanie regulaminów zamówień publicznych,
 • doradztwo prawne w trybach negocjacji oraz zamówień z wolnej ręki.